Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2016r , poz. 1764 z późń. Zm.) w odpowiedzi
na państwa pismo z dnia 9 stycznia 2018r udzielam następujących informacji:

Ad1 Nie

Ad2 Nie

Ad3 Nie

Ad 4 Nie ,

Ad.5 2014r -47 uchwał

2015r- 52 uchwały

2016r -44 uchwały

Ad6. Nie prowadzono konsultacji z mieszkańcami gminy

Ad 7 Nie

Ad 8 Nie

Ad9 TAK, uggzybip.org.pl

Ad 10 Nie wydano zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego

Ad.11 Nie

Ad.12 Nie dotyczy

Ad. 13. Nie dotyczy

Z poważaniem Wiesław Ochtabiński Zastępca Wójta Gminy Gzy

Pobierz list