Dzień dobry

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, odpowiadam na pytania w zakresie:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odpowiedź: Rada Gminy Lubrza nie uchwaliła takiej uchwały.
Rada Gminy Lubrza podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018. Dostęp do treści uchwały: www.bip.lubrza.pl

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odpowiedź: w Gminie Lubrza nie utworzono rady działalności pożytku publicznego.

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Odpowiedź: w Gminie Lubrza nie powołano rady oświatowej.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odpowiedź: Tak. Dostęp do uchwały na stronie www.bip.lubrza.pl pod linkiem: http://bip.lubrza.pl/akty/56/288/Uchwala_Rady_Gminy_Lubrza_nr_XII_2F91_2F2015_w_sprawie_zasad_i_trybu_przeprowadzania_konsultacji_z_mieszkancami_Gminy_Lubrza/

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Odpowiedź: w latach 2014-2016 Rada Gminy przyjęła następującą ilość uchwał:
2014 - 64 uchwały,
2015 - 76 uchwał,
2016 - 52 uchwały.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Odpowiedź: w latach 2014-2016 w Gminie Lubrza przeprowadzono 1 konsultację społeczną.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odpowiedź: w Gminie Lubrza nie funkcjonuje młodzieżowa rada gminy.

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odpowiedź: w Gminie Lubrza nie utworzono gminnej rady seniorów.

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odpowiedź: w Gminie Lubrza nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odpowiedź: nie dotyczy.

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odpowiedź: w Gminie Lubrza nie funkcjonuje budżet obywatelski.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Odpowiedź: nie dotyczy.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Odpowiedź: nie dotyczy.

Pozdrawiam
Arleta Piwońska
Urząd Gminy Lubrza
66-218 Lubrza
Ul. Świebodzińska 68
Obsługa Rady: rada@lubrza.pl
Zamówienia Publiczne: zamowienia@lubrza.pl
tel. 683813021 wew. 239

Pobierz list