Biała , 16 stycznia 2018 r.

OR.1431.4.2018

**

**

Urząd Miejski w Białej zgodnie z art.4 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r.
o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2016 , poz. 1764) w
odpowiedzi na wniosek
o informację publiczną z dnia 9 stycznia 2018 r. udziela poniżej
odpowiedzi na pytania zawarte wwniosku:

1)w Gminie Biała obowiązuje uchwała Nr VI.37.2015 Rady Miejskiej w Biała
z dnia

31 marca 2015 r. określająca tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie
Gminy Biała – link
http://bip.biala.gmina.pl/1327/846/sesje-od-nr-i-do-xv.html

2)nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

3)nie powołano w gminie rady oświatowej

4)w Gminie Biała obowiązują dwie uchwały dotyczące konsultacji z
mieszkańcami:

a)uchwała Nr XXII.217.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017
r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji - link
http://bip.biala.gmina.pl/2656/846/uchwala-nr-xxii2172017-rady-miejskiej-w-bialej-z-dnia-31-03-2017-w-sprawie-okreslenia-szczegolowego-sposobu-konsultowania-zorganizacjami-pozarzadowymi-ipodmiotami-wymienionymi-wart3ust3ustawy-zdnia-24kwietnia-2003r.html

b)uchwała Nr XXX.339.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacjiz
mieszkańcami Gminy Biała – link
http://bip.biala.gmina.pl/753/1393/uchwaly-vi-kadencji-rady-miejskiej-2010-2014.html

5)Rada Miejska w Białej podjęła w poszczególnych latach następującą
liczbę uchwał;

- w 2014 r. 21 uchwał

- w 2015r. 93 uchwały

- w 2016 r. 87 uchwał

6)W Gminie Biała w poszczególnych latach przeprowadzono następującą
liczbę konsultacji z mieszkańcami:

a)- w 2014 r. – 6 konsultacji

b)- w 2015 r. – 3 konsultacje

c)- w 2016 r.– 1 konsultacja

7)nie utworzono młodzieżowej radygminy

8)nie utworzono gminnej rady seniorów

9)wyodrębniono w gminie fundusz sołecki – uchwała Nr VI.34.2015 w
sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego –
linkhttp://bip.biala.gmina.pl/1327/846/sesje-od-nr-i-do-xv.html

10)obowiązującezarządzeniaorganu wykonawczego w związku z realizacją
funduszu sołeckiego:

a)zarządzenieNr OR.0050.740.2014 Burmistrza Białej z dnia 10
października 2014 r. link :
http://bip.biala.gmina.pl/994/zarzadzenia-burmistrza-vi-kadencji-rok-2014.html

b) Zarządzenie Nr OR.0050.323.2016 Burmistrza Białej z dnia 22 czerwca
2016 r. link:
http://bip.biala.gmina.pl/1973/zarzadzenie-nr-or00503232016-burmistrza-bialej-z-dnia-22-06-2016-w-sprawie-powolania-komisji-do-oceny-zlozonych-wnioskow-w-ramach-funduszu-soleckiego.html

11)w gminie Biała nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Sporządziła G. Prokopowicz

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej w Białej

Pobierz list