Szanowni Państwo,

poniżej przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania w kolejności ich zadania:

1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.

W mieście Opolu obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej.

BIP: http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/1348/18386

2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art.
41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

W mieście Opolu utworzono Opolską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

BIP: http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/6409/18386

Obecnie działa Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji,
powołana Zarządzeniem nr OR-I.0050.663.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia
09 października 2017 r. w sprawie powołania Opolskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego na II kadencję.

www:
http://www.opole.pl/dzial/miasto/centrum-dialogu-obywatelskiego/rada-dzialal
nosci-pozytku-publicznego/

3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),

W mieście Opolu nie powołano Rady Oświatowej.

4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

W mieście Opolu obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami.

www: <http://www.opole.pl/konsultacje-z-mieszkancami-uchwala/>
http://www.opole.pl/konsultacje-z-mieszkancami-uchwala/

BIP:
<http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/4979/18386/htm
lpreview>
http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/4979/18386/html
preview

5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

Rada Miasta Opola przyjęła następującą liczbę uchwał w poszczególnych
latach:

2014: 243 uchwały (211 uchwał w VI kadencji Rady + 32 uchwały w VII kadencji
Rady)

2015: 342 uchwały

2016: 343 Uchwały

6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

W mieście Opolu prowadzone są konsultacje z mieszkańcami.

w 2014 odbyły się 3 konsultacje

w 2015 odbyły się 7 konsultacji

w 2016 odbyły się 2 konsultacje

7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

W mieście Opolu utworzono młodzieżową Radę Miasta.

www: http://www.opole.pl/dzial/rada-miasta-opola/mlodziezowa-rada-miasta/

BIP:
http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5051/18386/html
preview;
http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/755/18386

8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

W mieście Opolu utworzono Radę Seniorów.

www:
http://www.opole.pl/dzial/miasto/dla-mieszkancow/senior-w-opolu/rada-senioro
w-miasta-opola/

BIP:
http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/517/18386/htmlp
review

9. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

W mieście Opolu działa 28 Jednostek Pomocniczych. Pod poniższym linkiem
dostępny jest akt prawa miejscowego w sprawie zasad przyznawania środków
budżetowych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Opola.

http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5222/18386

10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

W mieście Opolu działa 28 Jednostek Pomocniczych. Poniżej znajdują się linki
do regulacji.

http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5305/18386

http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5223/18386

http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5222/18386

http://baw.umo.lokalna/institution/18386/legalact/6662/18386

http://baw.umo.lokalna/institution/18386/legalact/6658/18386

http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5780/18386

http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/6277/18386

11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Nie dotyczy. W mieście Opolu budżet obywatelski funkcjonuje w oparciu o
zarządzenie Prezydenta miasta Opola.

12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

W mieście Opolu budżet obywatelski funkcjonuje w oparciu o zarządzenie
Prezydenta miasta Opola.

http://www.bip.um.opole.pl/?id=41882

http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/6069/18386

http://www.opole.pl/regulamin-budzetu-obywatelskiego/

http://www.opole.pl/regulamin-budzetu-obywatelskiego-miasta-opola-w-2015-rok
u/

http://www.opole.pl/dzial/miasto/centrum-dialogu-obywatelskiego/budzet-obywa
telski-opola/;
http://www.opole.pl/regulamin-budzetu-obywatelskiego-na-2018-rok/

13. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

2014: 2.000.000 zł.

2015: 2.000.000 zł.

2016: 2.500.000 zł.

Informacje zgodnie z Państwa prośbą zostają udostępnione w formie
elektronicznej na adres sprawa-5655@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-5655@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

W przypadku pytań proszę o kontakt.

Z poważaniem,

Paweł Sadło

Podinspektor

Centrum Dialogu Obywatelskiego

Referat ds. Organizacji Pozarządowych

Urzędu Miasta Opola

ul. Koraszewskiego 7-9

45-011 Opole

Tel. +48 77 44 61 569

E-mail: <mailto:pawel.sadlo@um.opole.pl> pawel.sadlo@um.opole.pl

<http://www.opole.pl/> www.opole.pl

Urząd Miasta Opola

Rynek-Ratusz

45-015 Opole

Załączniki