W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji złożony przez
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska Urząd Miejski w Urzędowie
informuje: :

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

Odp:

TAK

https://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=558
<https://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=558&p1=szczegoly&p2=388262>
&p1=szczegoly&p2=388262

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odp:

Nie została utworzona, przyjęto tryb jej powoływania i działania.

https://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72
<https://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72&p1=szczegoly&p2=99281>
&p1=szczegoly&p2=99281

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odp:

NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Odp:

NIE

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

Odp:

2014 - 89

2015 - 93

2016 - 107

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Odp:

2015 -1

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Odp:

NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Odp:

NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odp:

Fundusz utworzono w 2009 roku, a obowiązująca uchwała to:

https://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=582
<https://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=582&p1=szczegoly&p2=788145>
&p1=szczegoly&p2=788145

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odp:

Brak zarządzeń

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odp:

NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Odp:

NIE

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Odp:

Brak

Z poważaniem,

Wiesława Ciupak

Sekretarz Gminy

(81) 82 25 009

Pobierz list