Dzień dobry

Przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej

Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas
konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy
Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?
[UWAGA: odnosi się do konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu
organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw a NIE uproszczonych
Planów Urządzenia Lasu sporządzanych przez starostwa]

Odpowiedź: Nie

Pytanie 2. Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony
przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe
znajdujących się na jej terenie?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 3. Czy gmina/miasto brała udział w procesie wyznaczania stref
High Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach) w ramach
systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 4. Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w jakikolwiek
inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały, wnioski, dialog,
negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na sposób prowadzenia
gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe?

Odpowiedź: Nie

Jednocześnie informujemy,iż jeśli zamierzają Państwo wykorzystać uzyskaną informację celu jej ponownego wykorzystania w rozumieniu art.2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016
r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego tj. " Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykrzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwanej dalej "użytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny
publiczny cel,dla którego informacja została wytworzona", nalezy zwrócić sie do Organu udostępniającego niniejszą informacje, celem ustalenia warunków jej ponownego wykorzystania.
A także informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialnosci za ponowne udostępnienie informacji niezgodnie z prawem.

--
Pozdrawiam
Marcin Letkiewicz
Referent
Samodzielne stanowisko ds. Rolnictwa, Gospodarki ziemią oraz Ochrony środowiska

Urząd Gminy w Rzeczniowie
27-353 Rzeczniów 1
tel: 48 6167020
e-mail: marcin.letkiewicz@rzeczniow.pl
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rzeczniów. Dane kontaktowe,
adres Administratora oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych dostępne są pod adresem www.rzeczniow.pl. Dane osobowe
będą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymywania kontaktu mailowego,
w tym kontaktu w związku z podjętą współpracą i korespondencją
z Administratorem. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się
z Administratorem lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:
iod@rzeczniow.pl

Pobierz list