Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

1.- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
2.- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
3.- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
4.- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
5.- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
6.- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
7.- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
8.- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
9.- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
10.- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
11.- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
12.- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
13.- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Dzień dobry!
W odpowiedzi na zadane wyżej pytania uprzejmie wyjaśniam i odpowiadam:

Ad.1.Gmina nie posiada uchwały dotyczącej szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego, jednak zasady wyboru dostępne są w regulaminie naboru- w ogłoszonym konkursie dostępnym na stronie: http://www.barwice.pl/news/otwarty-konkurs-ofert-2018-sport
Ad.2.Gmina nie posiada gminnej rady działalności pożytku publicznego.
Ad.3.Nie powołano w gminie rady oświatowej.
Ad.4.Gmina posiada uchwałę w sprawie konsultacji z mieszkańcami. Adres uchwały: http://bip.barwice.pl/uploads/media/182_03.pdf
Ad.5.Ilość uchwał podjętych w latach:
-rok 2014 - 72, -rok 2015 - 63, ---rok 2016 - 64,
Ad.6.Konsultacje z mieszkańcami w latach 2014—2016:
2014- nie było przeprowadzanych,
2015- nie było przeprowadzanych
2016- raz przeprowadzono,
Ad.7.W gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
Ad.8.W gminie nie utworzono gminnej rady seniorów.
Ad.9. W gminie wyodrębniono fundusz sołecki od roku 2014. Adres uchwały: http://bip.barwice.pl/uploads/media/272_01.pdf
Ad.10. Brak zarządzeń w stosunku do funduszu sołeckiego.
Ad.11.W gminie nie funkcjonuje fundusz obywatelski.
Ad.12.Nie dotyczy.
Ad.13. Nie dotyczy.


Z poważaniem
Sekretarz – Jan Rudnikowicz

Pobierz list