ORS.1431.4.2018, Bliżyn, 17.01.2018

Odpowiadając na wniosek z dnia 09.01.2018 informuję, że:
-obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - TAK: UCHWAŁA NR XLI/261/2010 RADY GMINY BLIŻYN - 8 LISTOPADA 2010R.
http://ugblizyn.bip.doc.pl/upload/doc/34159_20101110_115830.pdf
-czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - NIE,
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)- NIE,
-obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - TAK: UCHWAŁA NR XXV/192/2017 RADY GMINY BLIŻYN - 6 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
http://ugblizyn.bip.doc.pl/upload/doc/38293_20171006_130248.pdf
- informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014- 65; 2015 - 73; 2016 - 60,
- informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - Jedna konsultacja w 2017 roku,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - NIE,
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - NIE,
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim) - TAK: UCHWAŁA NR IV/18/2015 RADY GMINY BLIŻYN - 25 MARCA 2015 R.
http://ugblizyn.bip.doc.pl/upload/doc/36964_20150401_110653.pdf
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - BRAK WYDANYCH ZARZĄDZEŃ,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty - NIE.

Z upoważnienia Wójta
Barbara Stachera
Sekretarz Gminy Bliżyn.