W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy
Topólka informuje:
-W gminie nie obowiązuje uchwała w sprawie trybu i odpowiednich kryteriów
oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art.19c, ust.1 ustawy ).
- Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art.41 e ust.
Ustawy).
- Nie powołano gminnej rady oświatowej (art.78 ust.1 prawo oświatowe).
-Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XV/111/05 w dniu 10 marca 2005r. w sprawie:
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy. Uchwała
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Nr
79, poz.1451 z dnia 29.06.2005r.)
link
http://bip.topolka.pl/upload/2Uchwa%C5%82a%20w%20sprawie%20zasad%20i%20trybu%20przeprowadzania%20konsultacji%20z%20m.pdf
- Rada podjęła uchwały:
W 2014 roku – 14,
W 2015 – 82,
W 2016 – 48.
- W 2015 roku przeprowadzono 24 konsultacje z mieszkańcami gminy, w 2016
roku przeprowadzono 1 konsultację
- Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
- Nie utworzono gminnej rady seniorów.
-W części dotyczącej funduszu sołeckiego wskazuję link pod, którym jest
dostępna uchwała dotycząca wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego:
http://www.bip.topolka.pl/upload/uchwa%C5%82a%20nr%2020%20fundusz%20so%C5%82ecki.pdf.
Ponadto informuję, że nie zostały wydane zarządzenia organu wykonawczego w
związku z realizacją funduszu sołeckiego, a budżet obywatelski
(partycypacyjny) na terenie Gminy Topólka nie obowiązuje.

Sekretarz Gminy
Joanna Kosińska

-----Oryginalna wiadomość-----

Pobierz list