Dzień dobry

> Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
> Data: 2018-01-09 07:59
> Od: sprawa-5130@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Do: gmina@tereszpol.pl

Dzień dobry
W odpowiedzi na wniosek Sieć Obywatelska Watchdog Polska udzielamy
> następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie), - nie obowiązuje
a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie) - nie utworzono;

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego)- nie powołano;

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link>
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,- uchwała Nr XIV/76/16 Rady
Gminy Tereszpol z dnia 26 lutego 2016 r.
link -
https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=362&p1=szczegoly&p2=1053123;

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,
w roku 2014 - Rada Gminy przyjęła 41 uchwał
w roku 2015 - Rada Gminy przyjęła 55 uchwał
w roku 2016 - Rada Gminy przyjęła 63 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
w roku 2014 - 1
w roku 2015 - 2
w roku 2016 - 1

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - nie utworzono;

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - nie utworzono;

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - tak Uchwała Nr
XIV/80816 Rady Gminy Tereszpol z dnia 26 lutego 2016 r. - link
https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=362&p1=szczegoly&p2=1053145

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie:
https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Zal_Nr_3_do_Z_46_16.pdf
https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Zalaczniki_do_Z_43_16.pdf
https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=365&akcja=szczegoly&p2=1231572
https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Spr.opisowe__z_wyk.budz.__za_2015_rok..pdf

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)
-rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane
przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres
strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego)- nie;

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z
mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet
obywatelski (partycypacyjny), - jaka była kwota budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-5130@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami
reprezentacji

Z poważaniem
Sekretarz Gminy Tereszpol
Maria Skóra
tel 84 687 66 35

Pobierz list