Józefów, 19.01.2018 r.

OR.1431.04.2018.RR

*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska *

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
09.01.2018 r. informuję:

·http://umjozefow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//uchwala_nr_IX_46_2015.pdf
<http://umjozefow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/uchwala_nr_IX_46_2015.pdf>

·nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

·nie powołano gminnej rady oświatowej,

·http://umjozefow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/uchwala_nr_XXIII_161_2012.pdf

·w latach 2014-2016 podjęto 201 uchwał,

·w latach 2014-2016 przeprowadzono 8 konsultacji z mieszkańcami,

·nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

·nie utworzono gminnej rady seniorów,

·nie wyodrębniono funduszu sołeckiego,

·w gminie funkcjonuje *kadencyjny budżet oby­watelski**. *Tuż po
wyborach wszystkie miejscowości i osiedla z gminy Józefów organizują
ze­brania, podczas których mieszkań­cy wyszczególniają zadania, jakie
chcieliby, żeby gmina dla nich wyko­nała podczas kadencji. Tak powstaje
kadencyjny budżet obywatelski. Nie wprowadzamy żadnych ograniczeń, a
jeśli sołtysi wpiszą więcej niż gmi­na jest w stanie wykonać podczas
jednej kadencji – zadanie przecho­dzi na kolejną. To jednak zdarza się
rzadziej niż sytuacje, w których w danej miejscowości wykonamy więcej
zadań, nawet o 50 proc. W przeciwieństwie do rocznych bu­dżetów
obywatelskich projekty nie konkurują między sobą, a gmina może
kompleksowo planować inwestycje.

Z poważaniem

Robert Rabiega – Sekretarz gminy Józefów powiat Biłgorajski

Pobierz list