Odpowiadając na Wasze zapytanie poniżej podajemy następujące informacje:
 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała – NIE
 - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) – NIE
 - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego) –NIE
 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała –NIE. Niemniej Rada Gminy podjęła uchwałę IX/95/15
z dnia 29.09.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w
zakresie projektów statutów sołectw
http://www.bip.ugczluchow.pl/content.php?cms_id=1793||m=11
 - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016:
2014 – 101(kadencja 2010-2014) + 26(kadencja 2014-2018); 2015 – 104;
2016-89.
 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016: 2014 – 3; 2015 – 5; 2016- 4.
 - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) –NIE
 - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) –NIE
 - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link),pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – NIE,
uchwała Nr XXVII/230/17 Rady Gminy Człuchów z dnia 27 marca 2017 r. w
sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
http://www.bip.ugczluchow.pl/content.php?cms_id=2070||m=11
 - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie – NIE DOTYCZY
 - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) –
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały /zarządzenia)
w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) –NIE
 - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny)-NIE
 - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016 –NIE DOTYCZY

Z poważaniem
Arkadiusz Kubalewski
Sekretarz Gminy

-----Oryginalna wiadomość-----

Pobierz list