Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
zarejestrowany w dniu 09.01.2018r., znak L.dz. 92.2018, poniżej
przesyłam odpowiedzi na zadane we wniosku pytania, a mianowicie:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała, *Odp:tak, została uchwalona
i obowiązuje **-****Uchwała Nr IV.18.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia
23.04.2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
link do strony: http://e-bip.pl/Start/75/ActDetails/118226 * - czy
utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), *Odp:w
gminie Jasieniec nie utworzono rady działalności pożytku publicznego,* -
czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
*Odp:w gminie Jasieniec nie powołano rady oświatowej,* - czy obowiązuje
w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak,
to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest
dostępna ta uchwała, *Odp:**tak, została uchwalona i obowiązuje
-**Uchwała nr V.23.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 czerwca 2013r. w
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy Jasieniec, link do strony:
**http://e-bip.pl/Start/75/ActDetails/124390 *- informacji o liczbie
przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016, *Odp:
ilość podjętych uchwał w poszczególnych latach:****2014 rok - **70
uchwał **2015 rok - 71 uchwał****2016 rok - 62 uchwały***** - informacji
o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
latach 2014-2016, *Odp: ilość przeprowadzonych konsultacji
poszczególnych latach:****2014 rok - **0 szt. **2015 rok - **3 szt.
**2016 rok - 1 szt**. * - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b
ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), *Odp:w gminie Jasieniec nie
utworzono młodzieżowej rady gminy,* - czy utworzono gminną radę seniorów
(art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), *Odp:w gminie Jasieniec
nie utworzono gminnej rady seniorów,* - czy wyodrębniono w gminie
fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak,
to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP
(link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, *Odp: w budżecie
gminy Jasieniec ***nie wyodrębniono *funduszu sołeckiego - Uchwała Rady
Gminy Jasieniec Nr III.16.2017 z dnia 30.03.2017r. **w sprawie nie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki, link do strony:
http://e-bip.pl/Start/75/ActDetails/135427 *- link do obowiązujących
zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu
sołeckiego w gminie, **Odp: nie dotyczy,* ***- czy w gminie funkcjonuje
budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje
społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części
wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli
tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna
jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu
obywatelskiego (partycypacyjnego), *Odp:**w **gminie Jasieniec nie
funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)*, - jeżeli w gminie
funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną
konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny), *Odp: nie dotyczy,* - jaka była kwota budżetu
obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
*Odp: nie dotyczy,*

*_Proszę o elektroniczne potwierdzenie otrzymania wiadomości, na adres z
którego została wysłana, korzystając z opcji odpowiedz.  ,
_*

Z poważaniem

Tomasz Podhorecki
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Jasieniec
ul. Warecka 42
05-604 Jasieniec
tel. 48 6613570 wew. 104
fax. 48 6613581
mail:sekretarz@jasieniec.pl
www.jasieniec.pl

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4277@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Pobierz list