W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji Publicznej
poniżej udzielam odpowiedzi:

Pytanie 1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

odpowiedź: według dokumentów w latach 2014 -2018 nie była podjęta taka
uchwała.

Pytanie 2 Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego
(art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie),-

odpowiedź: NIE - według posiadanych dokumentów

Pytanie 3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego), -

odpowiedź: NIE - według posiadanych dokumentów

Pytanie 4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała

odpowiedź: TAK - Uchwała Nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia
26 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Lipsko (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2012 r. poz. 8458 -  data publikacji : 4 grudnia 2012 r.

Pytanie 5. Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w
poszczególnych latach 2014-2016,

Odpowiedź:-ogółem  podjęto 247 uchwał: wyszczególnienie:*2014 - 16; 2015
-134; 2016 - 97*

Pytanie 6.informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

odpowiedź: rok 2014 - 0, rok 2015 - 2, rok 2016 - 2

Pytanie 7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)

odpowiedź: TAK - Uchwała Nr XIX/98/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia
28 stycznia 2008 r. w sprawie powołania i funkcjonowania młodzieżowej
Rady MiastaLipska;

Pytanie 8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)

Odpowiedź: NIE

Pytanie 9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1
ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;

odpowiedź: Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23
marca 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego i Uchwała Nr VIII/46/2015
Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 3 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr
VII/35/2015 z dnia 23 marca 2015 r.

Pytanie 10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego,
wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

odpowiedź: wszystkie zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
przesyłamy w formie skanów w załączeniu niniejszej odpowiedzi.( 3
załączniki)

Pytanie 11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)
- rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

odpowiedź: W mieście i Gminie Lipsko nie funkcjonuje budżet obywatelski

Pytanie 12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski
(partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę
konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie
realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

odpowiedź: W mieście i Gminie Lipsko nie funkcjonuje budżet obywatelski

Pytanie 13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

odpowiedź: W mieście i Gminie Lipsko nie funkcjonuje budżet obywatelski

--
Z Poważaniem,
Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko
Artur Dygas
tel.: (48) 37 84 123

Załączniki

Pobierz list