Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9.01.2018 r. Urząd Miejski w Zakliczynie
informuje:

> czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
> oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
> lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
> wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
> (link), pod którym jest dostępna ta uchwała - nie obowiązuje

> czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
> ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) -
> nie utworzono

> czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
> oświatowego) - nie powołano

> czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
> konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
> gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
> BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - nie obowiązuje

> informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
> latach 2014-2016:
- 2014: 110 uchwał,
- 2015: 98 uchwał,
- 2016: 115 uchwał

> informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
> poszczególnych latach 2014-2016: 2 konsultacje

> czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
> samorządzie gminnym) - nie utworzono

> czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
> gminnym) - nie utworzono

> czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
> funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
> www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
> wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
> wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
> jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
> funduszu sołeckiego - tak:
UCHWAŁA NR XXXIX/382//2014 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE z dnia 31 marca
2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Zakliczyn środków
Funduszu Sołeckiego:
https://bip.malopolska.pl/umzakliczyn,a,874515,uchwala-nr-xxxix3822014-rady-miejskiej-w-zakliczynie-z-dnia-31-marca-2014-r-w-sprawie-wyodrebnienia-.html

> link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
> związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie:
UCHWAŁA NR XLII/349/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE z dnia 28 grudnia
2017 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Zakliczyn na rok 2018 – tabela
nr 10 (WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA GMINY ZAKLICZYN W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018):
https://bip.malopolska.pl/umzakliczyn,a,1407188,uchwala-nr-xlii3492017-rady-miejskiej-w-zakliczynie-z-dnia-28-grudnia-2017-r-w-sprawie-uchwala-budze.html

> czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
> rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
> sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
> mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
> www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
> (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
> partycypacyjnego) - nie funkcjonuje

> jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
> oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
> wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
> (partycypacyjny) - nie funkcjonuje

> jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
> poszczególnych latach 2014-2016 - nie dotyczy

Janusz Krzyżak
Sekretarz Gminy Zakliczyn
tel. 146326470

Pobierz list