*Dzień dobry,*

*poniżej odpowiedź na wniosek:*

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

*nie*

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

*nie*

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

*nie*

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

_*http://bip.srodaslaska.pl/104810.xml?pattern=NO&view=0*_
<https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbip.srodaslaska.pl%2F104810.xml%3Fpattern%3DNO%26view%3D0&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNG8byRMSRm9P1UHYJCqK5Ay9ylm8A>**

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

*w 2014 r. - 102 *

*w 2015 r. - 139*

*w 2016 r. - 148*

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

*2*

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

*nie*

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

*nie*

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,

_*http://bip.srodaslaska.pl/288406.xml?pattern=NO&view=0*_
<https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbip.srodaslaska.pl%2F288406.xml%3Fpattern%3DNO%26view%3D0&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNHXWhE7BM9DZnb_FgNRYH7BnmQvgQ>**

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

*nie wydawano*

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

*link do zarządzenia:
*_*http://bip.srodaslaska.pl/380808.xml?pattern=NO&view=0*_
<https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbip.srodaslaska.pl%2F380808.xml%3Fpattern%3DNO%26view%3D0&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNHfcj1R6CpMtBg6cngHraCEyxUmIg>
*link do strony www: *_*https://srodaslaska.budzet-obywatelski.org/*_
<https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsrodaslaska.budzet-obywatelski.org%2F&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNGsasvvIxhpjj6TKQZx0DFlbcMHxQ>**

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

*nie dotyczy*

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

*budżet obywatelski wprowadzono w 2017 r.*

Andrzej Bielski
Sekretarz Gminy Środa Śląska
tel. 71 39 60 735
e-mail: sekretarz@srodaslaska.pl

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
tel. 71 39 60 715
fax. 71 317 34 05
e-mail: um@srodaslaska.pl
www.srodaslaska.pl

W dniu 2018-01-15 o 12:09, Sandra Grzelec pisze:

Pobierz list