W odpowiedzi na wniosek poniżej podaję informacje:
1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli
tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna
ta uchwała,
TAK http://www.ugulhowek.bip.lubelskie.pl/

2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
NIE

3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE

4.czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta
uchwała,
TAK z 2003r http://www.ugulhowek.bip.lubelskie.pl/

5.informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,
133

6.informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
NIE BYŁO

7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
NIE

8.czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
NIE

9.czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod
którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP
(link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

10.link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

11.czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako
konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia
części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli
tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest
uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego),
NIE

12.jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o
inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie
w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
NIE

13.jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Pobierz list