Dzień Dobry
W nawiązaniu do e – maila z dnia 9 stycznia 2018 roku dotyczący wniosku o udostępnienie informacji publicznej, poniżej udziela się odpowiedzi na zgłoszone pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
NIE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
TAK
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
NIE
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 – 70
2015 – 45
2016 - 51
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 – 1
2015 – 3
2016 - 3
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
TAK
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
TAK
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

https://bip.malopolska.pl/ugkoszyce,a,874125,uchwala-nr-xix1932014-rady-gminy-koszyce-z-dnia-31-marca-2014-roku-w-sprawie-wyodrebnienia-funduszu-.html

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
https://bip.malopolska.pl/ugkoszyce,a,780610,zarzadzenie-nr-12013-wojta-gminy-koszyce-z-dnia-07012013-roku-w-sprawie-wydatkow-srodkow-funduszu-so.html

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
https://bip.malopolska.pl/ugkoszyce,a,1075789,uchwala-nr-iv362015-rady-gminy-koszyce-z-dnia-29-czerwca-2015-r-w-sprawie-przeprowadzenia-na-terenie.html

https://bip.malopolska.pl/ugkoszyce,a,1244262,uchwala-nr-x962016-rady-gminy-koszyce-z-dnia-27-wrzesnia-2016-roku-w-sprawie-przeprowadzenia-na-tere.html

https://bip.malopolska.pl/ugkoszyce,a,1361946,uchwala-nr-xv1432017-rady-gminy-koszyce-z-dnia-11-wrzesnia-2017-r-w-sprawie-przeprowadzenia-na-teren.html

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
NIE DOTYCZY
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

2014- 0,00 zł
2015- 0,00 zł
2016- 158 369,00 zł

Z poważaniem
Monika Molenda

Pobierz list