Odpowiedz na wniosek z 09.01.2018
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
w gminie Czarnia nie obowiązuje taka uchwała
> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Nie utworzono
> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Nie powołano
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Obowiązują uchwały . Uchwały dotyczą np Uchwała Nr XXII/119/10 Rady
Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących projektu statutu sołectwa.
Uchwała Nr XIV/101/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w
sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
sołectwa Bandysie w przedmiocie zmiany granic Gminy Czarnia strona BIP
http://czarnia.samorzady.pl/kat/id/12
> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014-58
2015-56
2016-52
> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014-0
2015-0
2016-1
> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
nie utworzono
> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Nie utworzono
> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

W gminie Czarnia jest wyodrębniony  fundusz sołecki Uchwała Nr VI/32/15
Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

http://czarnia.samorzady.pl/kat/id/12
> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Nie funkcjonuje budżet obywatelski
> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Nie dotyczy
> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
>
> Nie dotyczy

--
pozdrawiam
Grzegorz Kamzelski
Sekretarz Gminy
tel. 29 7727017 wew. 23
Czarnia 41, 07-431 Czarnia
email: sekretarzczarnia@wp.pl

Pobierz list