Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie następujących informacji publicznej uprzejmie informuję, że:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

- NIE,

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- TAK. Prezydent Miasta Legnicy zarządzeniem Nr 1/PM/2016 z 7 stycznia 2016 r. powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy III kadencji.

Link http://um.bip.legnica.eu/uml/organizacje-pozarzadowe/miejska-rada-dzialalnosc/

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

-NIE;

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

NIE;

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

- rok – 2014 – podjęto 145 uchwał,

rok - 2015 – podjęto 105 uchwał,

rok – 2016 – podjęto 127 uchwał.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

W ramach konsultowania Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2014 i 2016, odbyło się w rożnych częściach miasta 13 spotkań z mieszkańcami Legnicy. Oprócz tego Prezydent Miasta Legnicy w każdy wtorek przyjmuje w siedzibie UML-cy mieszkańców w sprawach indywidualnych.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

TAK:

Uchwała Nr XXII/207/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Legnicy,

Uchwała Nr XXX/268/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Legnicy,

Uchwała Nr LV/450/10 Miejskiej Legnicy z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Legnicy.

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

TAK. Miejska Rada Seniorów została powołana Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy w marcu 2014 roku, a ukonstytuowała się 30 czerwca 2014 roku.

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

NIE. W Legnicy nie ma sołectw.

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

j.w.

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

- TAK;

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

- Legnicki Budżet Obywatelski działa w oparciu o zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy:

- Zarządzenie Nr 182/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad oraz trybu i realizacji Budżetu Obywatelskiego - Partycypacyjnego Miasta Legnicy

- Zarządzenie Nr 216/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad oraz trybu i realizacji Budżetu Obywatelskiego - Partycypacyjnego Miasta Legnicy

- Zarządzenie Nr 853/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia16 grudnia 2015 r. w sprawie zasad oraz trybu tworzenia i realizacji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego;

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

- wydatki na LBO kształtowały się w poszczególnych latach następująco:
2014 - 2 mln zł,

2015 - 2,2 mln zł,

2016 - 2,2 mln zł.

--------------------------------------------------------------------------------

ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Urząd Miasta Legnica
pl. Słowiański 8
59-220 Legnica
tel. 76 72-12-174
fax. 76 72-12-115
e-mail: zwroblewski@legnica.eu
www.legnica.eu


Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT

Pobierz list