W dniu 2018-01-19 o 08:46, Sekretariat Urzędu Gminy w Karsinie pisze:
>
>
>
> --- Treść przekazanej wiadomości ---
> Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
> Data: Tue, 09 Jan 2018 06:56:42 -0000
> Nadawca: sprawa-4357@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Odpowiedź-Do: sprawa-4357@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Adresat: ug@karsin.pl
>
>
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:
>
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Nie
> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Nie
> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Nie
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Tak, Uchwała nr XXIII/161/12 Rady Gminy w Karsinie w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Karsin.
<http://www.bip.ires.pl/gfx/karsin/files/uchwaly/VI_KADENCJA/Sesja_XXIII/UXXIII161-12.pdf>

http://karsin.ires.pl/14967,20097/20097/
> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 73
2015 - 91
2016 - 74
> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 2
2015 - 3
2016 - 4
> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Tak
> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Tak
> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Nie
> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Nie dotyczy
> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Nie
> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Nie dotyczy
> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Nie dotyczy

z poważaniem

Tomasz Urbański
Urząd Gminy w Karsinie
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adressprawa-4357@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
>
>

Pobierz list