Urząd Gminy Bełżec odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji
publicznej podaje następujące dane:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała - tak;

link:
<https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=89&p1=szczegoly&p2=318502>
https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=89&p1=szczegoly&p2=318502

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) -nie

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), -
nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała - tak;

Link:
<https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=89&p1=szczegoly&p2=318484>
https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=89&p1=szczegoly&p2=318484

i
<https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=118&p1=szczegoly&p2=862657>
https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=118&p1=szczegoly&p2=862657

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016

2014 - 53; 2015 -78; 2016 - 64

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

2014 - 1; 2015 - 1; 2016 - 1

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - nie

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - na 2017 rok
nie, link:
<https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=132&p1=szczegoly&p2=1065789>
https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=132&p1=szczegoly&p2=1065789

Na 2018 rok tak, link:
<https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=140&p1=szczegoly&p2=1174143>
https://ugbelzec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=140&p1=szczegoly&p2=1174143

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie - nie wydawano zarządzeń w tej
sprawie

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - nie

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - nie

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016. - nie dotyczy

Alicja Kopczan

Sekretarz Gminy Bełżec

Pobierz list