Bądkowo, 22.01.2018r.    UG.1431.1.2018   W odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018r. Urząd Gminy w Bądkowie
udziela odpowiedzi w zakresie następujących pytań: Czy obowiązuje w gminie uchwała
dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) pod którym jest dostępna ta uchwała. Nie Czy utworzono gminną radę
działalności pożytku publicznego (art.41e ust. 1 ustawy  o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Nie Czy powołano w gminie radę
oświatową (art. 78. Ust. 1 Prawo oświatowego). Nie Czy obowiązuje w gminie uchwała
dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji    z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.   Nie Informacji o liczbie przyjętych
uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 2014 rok – 39 uchwał 2015 rok – 49 uchwał 2016 rok – 46 uchwał Informacji o liczbie
przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach
2014-2016. Brak Czy utworzono młodzieżową radę
gminy (art.5b ust.2 ustawy o samorządzie gminnym). Nie Czy utworzono gminną radę
seniorów (art..5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Nie Czy wyodrębniono w gminie
fundusz sołecki (art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
obowiązująca uchwała o wyrażaniu zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP
(link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.   Tak www.bip.badkowo.ug.gov.pl www.bip.badkowo.ug.gov.pl   Link do obowiązujących zarządzeń organu
wykonawczego, wydanych w związku    z realizacją funduszu sołeckiego w
gminie. Brak   Czy w gminie funkcjonuje budżet
obywatelski (partycypacyjny) – rozumiany jako konsultacje społeczne,
oparte na uchwale/zarządzeniu w sprawie przeznaczenia części wydatków z
budżetu   gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(lin), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie w sprawie budżetu
obywatelskiego (partycypacyjnego) Nie Jeżeli w gminie funkcjonuje
budżet   obywatelski (partycypacyjny)
w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami,
wnosimy o wskazanie  w jakiej formie
realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny). Nie   Jaka była kwota budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016. Nie dotyczy. UG Bądkowo Agata Dąbek

Pobierz list