W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4629@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa

biuro@siecobywatelska.pl

+48 22 844 73 55

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. o udostępnienie
informacji publicznej:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

*W Gminie Lubartów nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie)*.**

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

*W Gminie Lubartów nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego.*

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

*W Gminie Lubartów powołano Zespół ds. Oświaty.*

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

*W Gminie Lubartów obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami i jest to Uchwała Nr
VIII/48/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubartów
(link do uchwały:
http://uglubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=267&p1=szczegoly&p2=974028)*.

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

*W latach 2014-2016 Rada Gminy Lubartów podjęła 169 uchwał. W roku 2014
podjęto 22 uchwały, w roku 2015 podjęto 75 uchwał, w roku 2016 podjęto
72 uchwały. *

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

*W latach 2014-2016 Gmina Lubartów nie przeprowadzała konsultacji z
mieszkańcami. *

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

*W Gminie Lubartów nie utworzono młodzieżowej rady gminy. *

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

*W Gminie Lubartów utworzono Radę Seniorów Uchwałą Nr IX/61/15
z dnia 30 września 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy
Lubartów (link do uchwały:
http://uglubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=267&p1=szczegoly&p2=996657)*.**

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,

*W Gminie Lubartów wyodrębniono fundusz sołecki Uchwałą Nr V/38/15 z
dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w
budżecie Gminy Lubartów (link do uchwały:
http://uglubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=267&p1=szczegoly&p2=956364)*.

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

*W Gminie Lubartów organ wykonawczy (Wójt Gminy) nie wydał zarządzeń
związanych z realizacją funduszu sołeckiego.*

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

*W Gminie Lubartów nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)*.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

*Nie dotyczy.*

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

*Nie dotyczy.*

*
*

**

**Z poważaniem,**

*

*Katarzyna Brzozowska*

*Sekretarz Gminy Lubartów*

*(81) 854 59 07*

**

*Urząd Gminy Lubartów*

*ul. Lubelska 18A*

*21-100 Lubartów*

*(81) 855 35 86*

*

Pobierz list