W dniu 2018-01-09 o 08:31, Sekretariat Urzędu Miejskiego w Koronowie pisze:
>
>
>
>
> --- Treść przekazanej wiadomości ---
> Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
> Data: Tue, 09 Jan 2018 06:56:45 -0000
> Nadawca: sprawa-4460@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Odpowiedź-Do: sprawa-4460@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Adresat: sekretariat@um.koronowo.pl
>
>
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:
>
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adressprawa-4460@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
SG.1431.2.2018 Koronowo,dnia 22 stycznia 2018r.
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W związku ze złożonym wnioskiem do tutejszego Urzędu o udostępnienie
informacji publicznej, poniżej udzielam odpowiedzi na kolejno zadane
pytania:
1. Gmina Koronowo nie posiada uchwały dotyczącej trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.
2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.
3.Nie powołano gminnej rady oświatowej
4. Obowiązuje uchwała nr XLI/321/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dn. 1
lutego 2017r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji  społecznych z mieszkańcami gminy Koronowo. Dostępna na
stronie BIP www.koronowo.pl  zakładka- uchwały rady, rok 2017.
5. Rada Miejska w Koronowie podjęła następujące ilości uchwał w
poszczególnych latach:
 2014r. - 207
2015 r. - 164
2016 r. - 121
6. W latach 2014 - 2016 przeprowadzono 2 konsultacje z mieszkańcami.
7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.
9. Tak. Wyodrębniono fundusz sołecki. Obowiązuje uchwała nr
XLVIII/432/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 marca 2014r. w
sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie
gminy. Dostępna strona BIP www.koronowo.pl  zakładka uchwały rady, rok 2014.
10. BIP www.koronowo.pl , zakładka zarządzenia burmistrza 2017. Nr
OR-S.0050.126a.2017 w sprawie określenia procedur wykorzystania środków
funduszu sołeckiego w 2018r., z dnia 25 lipca 2017r.
11. Nie funkcjonuje budżet obywatelski.
12.  i 13. w związku z niefunkcjonowaniem budżetu obywatelskiego brak
odpowiedzi na powyższe pytania.

Z poważaniem
Barbara Sosnowska  Sekretarz Gminy
> --

Pozdrawiam
*Barbara Sosnowska*
Sekretarz Gminy

logo Urząd Miejski w Koronowie
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo    tel. 523826410
   fax. 523826401      email: sekretarz@um.koronowo.pl

Załączniki

Pobierz list