W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej .

Monika Hołówka
Gmina Dobroszyce

--- Treść przekazanej wiadomości ---

*Temat: *

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

*Data: *

Tue, 09 Jan 2018 06:57:09 -0000

*Nadawca: *

{{ email }}
<mailto:{{ email }}>

*Odpowiedź-Do: *

{{ email }}
<mailto:{{ email }}>

*Adresat: *

{{ email }} <mailto:{{ email }}>

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

*NIE MAMY TAKIEJ UCHWAŁY*

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

TAK,  uchwała z 2011 roku (nie ma na BIPie)
https://pl.scribd.com/document/72617021/Untitled

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
ROK 2014 - 68 UCHWAŁ
ROK 2015 - 77 UCHWAŁ
ROK 2016 - 79 UCHWAŁ

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest poddawany
konsultacjom co roku, jednak w latach 2014-2016 nie wpłynęły żadne uwagi
ani wnioski do Programu.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Obowiązuje Uchwała Nr XXXIV-169_2014 z dn. 27.03.2014 w sprawie
wyrażenia zgody  na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki. Nie jest dostępna online, w związku z tym przesyłam ją
w załączniku.

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

NIE MA TAKICH ZARZĄDZEŃ

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na {{ email }}
<mailto:{{ email }}>

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09

www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>

www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>

www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>

www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>

NIP 526282872

KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki

  • Uchwała_Nr_XXXIV-169_2014_z_dn._27.03.2014_w_sprawie_wyrażenia_zgo.pdf