Znak: Or.1431.3.2018
Koniusza, dnia 22 stycznia 2018 r.

Pan Szymon Osowski
Pan Bartosz Wilk
Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Odpowiadając na skierowany przez Państwa w dniu 9 stycznia 2018 r. do Urzędu Gminy Koniusza wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przekazuję informacje:
- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016:
2014 r. – 81, 2015r. – 70, 2016r. – 76;
- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016:
2014 r. – 0, 2015 r. – 0, 2016 r. - 4,
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim). Adres strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego: https://bip.malopolska.pl/ugkoniusza,a,1307734,uchwala-nr-xxvi1742017-rady-gminy-koniusza-z-dnia-30-marca-2017-r-w-sprawie-rozstrzygniecia-owyodreb.html ,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie – nie dotyczy,
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 – nie dotyczy.

Rozdzielnik:
1. Adresat
2. A/a

Załączniki

Pobierz list