Burmistrz Gościna w odpowiedzi na wniosek z dnia 09.01.2018r. informuje:

1. w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej
2. nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
3. uchwała nr XXVII/183/13 z dnia 21.03.2013r. w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymii podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji (http://www.bip.goscino.com.pl)
4. Rada Miejska w Gościnie podjęła w latach 2014-2016 - odpowiednio -
następującą ilość uchwał:

a)87

b)92

c)80

5. nie utworzono młodzieżowej rady gminy
6. nie utworzono młodzieżowej gminnej rady seniorów
7. wyodrębniono gminny fundusz sołecki: uchwała nr XXXVII/241/09 z dnia
25.06.2019r.
(http://www.bip.goscino.com.pl)
8. w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Teresa Bleczyc - sekretarz gminy

Pobierz list