Dzień dobry.
W związku z wnioskiem o udostepnienie informacji publicznej udzielam odpowiedzi na pytania.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
nie
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
nie
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
nie
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
tak, Uchwała Nr XI/88/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 marca 2004r. uchwała dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014r. – 81 uchwał, 2015r. – 91 uchwał, 2016r. – 68 uchwał
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2016r – 2 , 2015r. – 2 w latach 2014-2016 – 3 konsultacje z z organizacjami pozarządowymi.
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
nie
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
nie
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
nie wyodrębniono, obowiązująca uchwała Nr XXIV/198/17 z 29 marca 2017r.
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
nie
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
nie
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

z poważaniem
Grażyna Szałas
podinspektor
tel. 56 / 6886001, 6886087 wew. 149
faks. 56 / 6886010 wew. 132

Urząd Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

Pobierz list