W odpowiedzi na pytania wystosowane przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, przestawiam wymagane informacje dotyczące Gminy Miejskiej Biała Podlaska:

1) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

NIE MA TAKIEJ UCHWAŁY

2) czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

NIE UTWORZONO

3) czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)

NIE POWOŁANO RADY

4) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała
TAK
https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=98&p1=szczegoly&p2=459412

5) informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 77 uchwał
2015 - 111 uchwał
2016 - 101 uchwał

6) informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 2
2015 -4
2016 - 2
Niezależnie:
a) co roku konsultowany jest program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z uchwałą:
https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=99&p1=szczegoly&p2=458790,
b) w 2014 r. konsultowano program aktywizacji i wsparcia seniorów na terenie miasta z Bialską Radą Seniorów, w trybie uchwały o radzie seniorów.

7) czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
TAK

8) czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
TAK

9) czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
NIE
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Nie dotyczy

10) czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Konsultacje https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//038.pdf
uchwała https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=613&p1=szczegoly&p2=1057735
https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//uchwala_XXVII_25_17.pdf
zarządzenie https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//579.pdf
https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//81.17.pdf

11) jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
NIE DOTYCZY

12) jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
W BUDŻECIE MIASTA BUDŻET OBYWATELSKI JEST OD 2017 R. (w 2017 1 mln zł, w 2018 1 mln zł)

Z poważaniem,
Anna Skrodziuk
inspektor
Wydział Polityki Społecznej, Kultury i Sportu

Urząd Miasta Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

telefon +48 83 341 61 65
Fax 83 342 67 76
e-mail: anna.skrodziuk@bialapodlaska.pl
www.bialapodlaska.pl

Pobierz list