--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina
Lipnica
Data: Mon, 22 Jan 2018 14:53:59 +0100
Nadawca: Emilia Główczewska <e.glowczewska@lipnica.pl>
Adresat: sprawa-4606@fedrowanie.siecobywatelska.pl

RO. 1431.1.2018.EG          Lipnica, dn. 22.01.2018r.

Panowie Szymon Osowski, Bartosz Wilk

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2  02-605 WARSZAWA

W odpowiedzi na wniosek   z dnia 9.01.2018 r.  o udostępnieni informacji
publicznej  udzielamy

odpowiedzi na zawarte we wniosku pytania:

-   w gminie nie ma  uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizacji zadania publicznego.

     Wójt zarządzeniami powołuje komisje konkursowe do opiniowania
ofert i określa tryb ich działania i oceny ofert,

-    w gminie nie utworzono rady działalności  pożytku publicznego,

-   w gminie nie powołano rady oświatowej,

-   w gminie obowiązuje uchwała  w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

    (Uchwała Nr X/44/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 10 czerwca
2011r.)//http://bip.uglipnica.nv.pl/Article/get/id,16335.html/
/

-   Rada Gminy w Lipnicy  podjęła uchwały:  w  2014r.  - 70, w  2015r. 
- 75,  w  2016 r.  - 77,

-   liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami :  w 2014r.  -
0,  w 2015 r. -2,  2016 r. - 17,

-  nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

-  nie utworzono gminnej rady seniorów,

-  w gminie wyodrębniono Fundusz sołecki  (Uchwała Nr XLI /275/2014 Rady
Gminy w Lipnicy z 27 marca 2014 r.)
http://bip.uglipnica.nv.pl/Article/get/id,17896.html

- nie ma zarządzeń dotyczących  realizacji funduszu sołeckiego, w gminie,

- w gminie nie funkcjonuję budżet obywatelski,

- nie dotyczy.

Emilia Główczewska

Urząd Gminy Lipnica

ul. Józefa Słomińskiego 19

77-130 Lipnica

tel. 598217089

--
Emilia Główczewska
Urząd Gminy Lipnica

Pobierz list