PR.1431.2.2018

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

{{ email }}
<mailto:{{ email }}>

Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z 9.01.2018r.
(doręczonego organowi pocztą elektroniczną)

Zgodnie z art. 10.1. Ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września
2001r. (Dz.U.2016.1764) oraz ww. wnioskiem poniżej udzielam wnioskowaną
informację publiczną:

* Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Oława z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2018 rok. Dostępna jest na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej bip.gminaolawa.pl -
http://bip.gminaolawa.pl/Article/get/id,22175.html

* W gminie Oława nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego i rady oświatowej

* Uchwała Rady Gminy Oława nr XL/250/2017 z 26.05.2017r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady
Gminy Oława w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy
Oława: http://bip.gminaolawa.pl/Article/get/id,22003.html

* Uchwała LIX/375/2010 z 31.08.2010r. w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
działalności statutowej: http://bip.gminaolawa.pl/Article/get/id,19172.html

* W latach 2014-2016 Rada Gminy Oława podjęta 211 uchwał, Uchwały
dostępne na stronie BIP: http://bip.gminaolawa.pl/Article/id,467.html

* W latach 2014-2016 przeprowadzono konsultacje społeczne:

2016: Konsultacje ws. Projektu "Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2016"

2015 - Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Oława z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2015"

2014 - Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Oława z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2014".

* W gminie Oława nie utworzono młodzieżowej rady gminy, rady
seniorów,

* W gminie Oława wyodrębniono fundusze sołeckie, na mocy Uchwały
Rady Gminy Oława nr LXIV/377/2014 z 27.03.2014r. Uchwała dostępna w BIP:
http://bip.gminaolawa.pl/Article/get/id,20574.html

* Wyliczenie kwoty przypadającej sołectwom na realizację
przedsięwzięć: http://bip.gminaolawa.pl/Article/get/id,22025.html

* W gminie Oława nie funkcjonuje budżet obywatelski

Osoby, które wytworzyły informację publiczną:

sekretarz gminy Oława Maria Bożena Polakowska, {{ email }}
<mailto:{{ email }}>

insp. ds. promocji Joanna Szulżyk, {{ email }}
<mailto:{{ email }}>

Osoba, która udostępniła informację publiczną: insp. ds. promocji Joanna
Szulżyk, {{ email }} <mailto:{{ email }}>

Proszę potwierdzić otrzymanie wiadomości.

Pozdrawiam

Joanna Szulżyk

insp. ds. promocji Joanna Szulżyk
Urząd Gminy Oława, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława

tel. 71 313 30 33 wew., 203, 71-38-12-214, fax. 71 72 34 634

<mailto:{{ email }}> {{ email }},
<http://www.gminaolawa.pl/> www.GminaOlawa.pl bip.gminaolawa.pl,
<http://www.facebook.com/gminaOlawa> www.facebook.com/gminaOlawa


<https://www.facebook.com/pages/Gmina-O%C5%82awa/329361667228482?sk=timeline
>

Załączniki

  • image001_B0WScXT.jpg
  • image002_8n7qz8x.jpg