OKS.1431.3.2018
Rogów, 23 stycznia 2018 r.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

02-605 Warszawa

ul. Ursynowska 22/2

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w terminach i
procedurach przewidzianych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) w przedmiocie
następujących pytań informuję, co następuje:

1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała - Nie

2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - Nie

3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)
Nie

4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała - Nie

5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016: 2014 -52, 2015- 74, 2016 -58.

6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016, - 0

7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - Nie

8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym)- Nie

9. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - uchwała w
załączniku

10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - nie dotyczy

11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) -Nie

12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - Nie dotyczy

13. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.- Nie dotyczy


Z up. Wójta Gminy


Jolanta Gabrych-Walczak


Sekretarz Gminy Rogów

Załączniki

Pobierz list