RO.1431.4.2018.HD


Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018, poniżej podaję wymagane informacje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała, Tak: https://ugwysokie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68
<https://ugwysokie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=965150>
&p1=szczegoly&p2=965150

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),: Nie

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),:
Nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,: Tak
https://ugwysokie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=52409

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,: rok 2014 - 48 uchwał, rok 2015 - 62 uchwały, rok 2016 - 65

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,: 0

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),: Nie

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),: Nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,: Nie

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),: Nie

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),: Nd.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.: Nd

Z poważaniem,

Hubert Dobosz

Urząd Gminy Wysokie

ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie

tel. 846806206

hyeue7geygey

--
Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym
lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w
wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest
zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który
otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy
drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty
elektronicznej. Dziękujemy.

Załączniki

Pobierz list