Ciechanów, dnia 23.01.2018
WKS.1431.9.2018

Sz.P. Szymon Osowski, Bartosz Wilk
Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 roku uprzejmie informuję, że:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odpowiedź: TAK, uchwała nr 472/L/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 sierpnia 2010 roku, link: http://www.starybip.umciechanow.pl/portal-id=50015&res_id=272624.pdf

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odpowiedź: TAK

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Odpowiedź: NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odpowiedź: TAK,
uchwała nr 461/XLIX/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 czerwca 2010 roku, link: http://www.starybip.umciechanow.pl/portal-id=50015&res_id=262617
uchwała nr 451/XXXI/2017 Rady Miasta Ciechanów z 25 maja 2017 rokuhttp://bip.umciechanow.pl/rada_miasta/uchwaly_rady_miasta/427.html

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Odpowiedź:
2014- 152 uchwały
2015 – 166 uchwał
2016 – 182 uchwały

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Odpowiedź:
2014 -5
2015 -3
2016- 3

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odpowiedź: TAK

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odpowiedź: TAK

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odpowiedź: Nie dotyczy

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odpowiedź: Nie dotyczy

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odpowiedź: TAK, link: https://www.umciechanow.pl/konsultacje_spoleczne_ciechanow/Ciechanowski_Budzet_Obywatelski_2017
https://bo.umciechanow.pl/

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Odpowiedź: Nie dotyczy

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
BO 2015 – 1 mln
BO 2016 – 1,6 mln
BO 2017 – 1,6 mln
BO 2018 – 1,68 mln

z poważaniem,

Olga Zmudczyńska-Pabich

Wydział Kontaktów Społecznych
Urząd Miasta Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6
06-400 Ciechanów
tel.: +48 23 674 92 81
e-mail: o.pabich@umciechanow.pl

Pobierz list