Nawiązując do Państwa maila przesyłamy zwrotną informację o
udostępnienie informacji.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- Rada Miasta Rejowiec Fabryczny nie podjęła uchwały,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
-nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- nie powołano w gminie rady oświatowej,
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- tak,https://umrejowiecfabryczny.bip.lubelskie.pl
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- prosimy o doprecyzowanie pytania,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- w w/w okresie czasu nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- nie utworzono młodzieżowej rady,
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- nie utworzono gminnej rady seniorów,
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- nie wyodrębniono funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- nie dotyczy,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski,
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- nie dotyczy,
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
- nie dotyczy.

Opracowała- Gabriela Zduniuk UM Rejowiec Fabryczny

Z uszanowaniem
Marta Lekan

--

Kancelaria
URZĄD MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY
ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 82 5663277, fax 82 5664728
e-mail: {{ email }}

Załączniki

  • info.vcf