Nowogród Bobrzański 22.01.2018 r.

Sprawa-5216@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Bartosz Wilk
Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

SE.1431.05.2018.MS

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r., przekazujemy informacje:

1/ czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.
Odpowiedź: w gminie Nowogród Bobrzański nie uchwalono w/w uchwały.
2/ czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odpowiedź: została utworzona gminna rada działalności pożytku publicznego – Uchwała nr LVI/351/10 Rady Miejskiej z dnia 30.09.2010
3/ czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Odpowiedź: nie powołano.
4/ czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),?a jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odpowiedź: obowiązuje uchwała nr XLII/294/2006 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Nowogród Bobrzański. Link - http://bip.nowogrodbobrz.pl/216/Konsultacje_Spoleczne/
5/ informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w latach 2014-2016,
Odpowiedź: podjęto 291 uchwał.
6/ informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Odpowiedź: 8
7/ czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odpowiedź: nie została utworzona.
8/ czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odpowiedź: nie została utworzona.
9/ czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeżeli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
Odpowiedź – w gminie Nowogród Bobrzański wyodrębniono fundusz sołecki - Uchwała nr XXIV/144/2016 z 22.03.2016 link:
http://bip.nowogrodbobrz.pl/akty/123/662/Wyodrebnienia_w_budzecie_Gminy_Nowogrod_Bobrzanski_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/
10/ link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją? funduszu sołeckiego w gminie,
Odpowiedź: brak zarządzeń dot. realizacji funduszu sołeckiego
11/ czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odpowiedź: w gminie Nowogród Bobrzański w ramach budżetu obywatelskiego funkcjonuje program „Pomysł do budżetu http://bip.nowogrodbobrz.pl/system/obj/3285_Zarzadzenie_burmistrza_nr_56_2017.pdf
12/ jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż forma konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Odpowiedź: jest realizowany w formie „Pomysłu do budżetu”
13/ jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Rok 2014
Pomysł do budżetu 2014
Brak
Rok 2015
Pomysł do budżetu 2015
100 tys. zł dla pomysłu zlokalizowanego na terenie miasta Nowogród Bobrzański
120 tys. zł dla pomysłów zlokalizowanych na terenie gminy Nowogród Bobrzański (z wyłączeniem miasta Nowogród Bobrzański)
Rok 2015
Pomysł do budżetu 2016
100 tys. zł dla pomysłu zlokalizowanego na terenie miasta Nowogród Bobrzański
140 tys. zł łącznie dla pomysłów zlokalizowanych na terenie gminy Nowogród Bobrzański (z wyłączeniem miasta Nowogród Bobrzański) z podziałem sołectw na 4 grupy według liczby mieszkańców:
• 1 grupa do 15 tys. zł,
• 2 grupa do 25 tys. zł,
• 3 grupa do 40 tys. zł,
• 4 grupa do 60 tys. zł
Rok 2016
Pomysł do budżetu 2017
100 tys. zł dla pomysłu zlokalizowanego na terenie miasta Nowogród Bobrzański
140 tys. zł łącznie dla pomysłów zlokalizowanych na terenie gminy Nowogród Bobrzański (z wyłączeniem miasta Nowogród Bobrzański) z podziałem sołectw na 4 grupy według liczby mieszkańców:
• 1 grupa do 15 tys. zł,
• 2 grupa do 25 tys. zł,
• 3 grupa do 40 tys. zł,
• 4 grupa do 60 tys. zł

Pozdrawiam
Marta Świątkowska
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

_____________________________________

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrz.
web: nowogrodbobrz.pl
email: now.bobrz.um@post.pl
tel/fax. +48 068 329 09 62-64

___________________________________________________________________________________________
Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki są przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są państwo zamierzonym odbiorcą, proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć wiadomość ze swojego systemu, a także nie powinni Państwo ujawniać otrzymanych informacji nikomu ani sporządzać/zachowywać/dystrybuować żadnej kopii otrzymanych informacji.

Załączniki

Pobierz list