Dzień dobry

Stosownie do wniosku z dnia 9.01.2018 r. Stowarzyszenia Sieć Obywatelska
Watchdog Polska udostępnia się następujące informacje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

Ad. NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Ad. NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Ad. NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Ad. Uchwała XI/88/16

http://bip.ugbobowo.nv.pl/Article/id,219.html

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

Ad. 2014 - 68 uchwał , 2015 - 75 uchwał, 2016 - 73 uchwały.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Ad. 2014 - 1, 2015 - 2, 2016 - 1.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Ad. NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Ad. NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Ad. TAK Uchwała Nr XXVII/231/14

http://bip.ugbobowo.nv.pl/Article/get/id,16237.html

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Ad. Nie wydawano zarządzeń.

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Ad. NIE dotyczy

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Ad. NIE dotyczy

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Ad. Nie dotyczy

Z poważaniem

Elżbieta Ratyńska

Pobierz list