Urząd GminyJanów, dnia 25.01. 2018 r.

Janów

Or.1431.5.2018

W związku z wnioskiem z  dnia 09.01. 2018 r. dotyczącym udzielenia
informacji niniejszym informuję,iż:

- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej;

- w gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;

- w gminie nie powołano w gminnej rady oświatowej;

- w gminie obowiązuje uchwała nr XXVII/186/10 Rady Gminy Janów z dnia 25
października 2010 r. dot. w sprawie określeniaszczegółowego sposobu
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
 organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacieprojektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.

- liczbaprzyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach: 2014 r. –
38, 2015 r. – 50 i

2016 r. 58:

- liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
latach: 2014 r. – 1,

2015 r. – 1 i 2016 r. – 1;

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy;

-nie utworzono gminnejrady seniorów;

- w gminie nie wyodrębniono funduszu sołeckiego na 2018 r.:
http://bip.ug.janow.wrotapodlasia.pl/rejestry/uchwal/2017.html;

- w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie nie wydawano
zarządzeń;

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny).

Z up. Wójta

Jerzy Pogorzelski

Sekretarz Gminy

Pobierz list