Witam, w odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuję:
1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,-odp. Nie;

2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
> ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), -odp.
Nie;
3.czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
-odp. Nie;
4.czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), ),
-odp. TAK;
Link:
http://edzienniki.duw.pl/duw/GetActPdf.ashx?year=2016&book=0&position=3921

5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,
Rok 2014- ogółem 73 uchwały
Rok 2015- ogółem 48 uchwał
Rok 2016- ogółem 62 uchwały

6.informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
Rok 2014- ogółem 2
Rok 2015- ogółem 2
Rok 2016- ogółem 2
7.czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), -odp. Nie;

8.czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
> gminnym), -odp. Nie;

9.czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), -odp. Nie;

10.czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia)
w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), -odp. Nie;

11.jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet
obywatelski(partycypacyjny), -odp. Nie;

Pozdrawiam
Piotr Łabędzki

Sekretarz Gminy Udanin
tel.: 76 7442 870, 76 8709 222
fax.:76 8709 242 76 7442899
e-mail.: piotr.labedzki@udanin.pl
www.biuletyn.net/udanin
www.udanin.pl,

-----Original Message-----
From: Urząd Gminy Udanin [mailto:ug@udanin.pl]
Sent: Thursday, January 11, 2018 8:50 AM
To: 0Sekretariat
Subject: Fw: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

----- Original Message -----
From: <sprawa-4790@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
To: <ug@udanin.pl>
Sent: Tuesday, January 09, 2018 7:57 AM
Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie
> następujących informacji:
>
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
> oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
> lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
> wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
> (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
> ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
> konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
> a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod
> którym jest dostępna ta uchwała,
> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
> latach 2014-2016,
> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
> poszczególnych latach 2014-2016,
> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
> samorządzie gminnym),
> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
> gminnym),
> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
> funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
> BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu
> zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o
> wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
> obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
> sołeckiego,
> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku

> z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany

> jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
> przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
> mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
> (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia)

> w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
> oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
> wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
> (partycypacyjny),
> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
> poszczególnych latach 2014-2016.
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
> adres sprawa-4790@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami
> reprezentacji
>
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
> Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list