Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej,
który wpłynął do Urzędu Gminy w dniu 30 stycznia 2018 r.,  informuje, że:

- w Gminie Laskowa nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej,

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

- nie powołano rady oświatowej,

- nie obowiązuje uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami,

- Rada Gminy Laskowa podjęła: w 2014 r. - 58 uchwał ( w tym 13 uchwał
podjęła Rada Gminy tej kadencji), w 2015 r. - 101 uchwał, w 2016 r. - 62
uchwały,

- zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami projektów statutów
sołectw w 9 wsiach na terenie gminy ,

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

- nie utworzono rady seniorów,

- nie utworzono funduszu sołeckiego i nie podejmowano uchwały o odmowie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem:

Jadwiga Janisz

Urząd Gminy Laskowa

Pobierz list