Chełmża, dnia 30.01.2018 r.

SOR.1431.3.2017

Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, nie
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), nie
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), nie
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, nie
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016, 2014 r. – 81, 2015 r. – 67, 2016 r. – 54
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016, 0
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), nie
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), nie
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, nie dotyczy
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, ni dotyczy
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), tak ( https://www.bip.chelmza.pl/plik,27253,uchwala-nr-vi-48-15-rady-miejskiej-chelmzy-z-dnia-16-lipca-2015-r-w-sprawie-wprowadzenia-zasad-i-trybu-realizowania-budzetu-obywatelskiego-gminy-miasta-chelmzy-przyjmowanego-w-drodze-konsultacji-spolecznych.pdf , https://www.bip.chelmza.pl/plik,29020,uchwala-nr-xxiii-175-17-rady-miejskiej-chelmzy-z-dnia-17-sierpnia-2017-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-wprowadzenia-zasad-i-trybu-realizowania-budzetu-obywatelskiego-gminy-miasta-chelmzy-przyjmowanego-w-drodze-konsultacji-spolecznych.pdf )
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 od 2015 r. 150 tys. zł.

Sekretarz Miasta
Janusz Wilczyński

Pobierz list