Witam, w odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuję, że:
Ad- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli
tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna
ta uchwała, - NIE;
Ad- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - NIE
Ad- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), NIE
Ad - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest
dostępna ta uchwała, TAK- https://umterespol.e-biuletyn.pl/index.php
id=70&rok=2012&miesiac=9&p1=szczegoly&p2=10059
Ad- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016: 2014 - 56; 2015-72; 2016-60
Ad - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016: 2014-0; 2015-0; 2016-0;
Ad - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), TAK
Ad - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), NIE
Ad- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod
którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP
(link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, NIE
Ad - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie, BRAK
Ad - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym
dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu
obywatelskiego (partycypacyjnego), NIE
Ad - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o
inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie
w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), NIE
Ad - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.BRAK

Pozdrawiam
Józef Paderewski
Sekretarz Miasta Terespol

Pobierz list