*ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK*

*o dostęp do informacji publicznej*

*W odpowiedzi na Państwa Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 30 stycznia 2018r. zgodnie z postanowieniami ustawy o dostępie do
**informacji****publicznej** z dnia 6 września 2001 r. ( Dz.U. z 2015r.
poz. 2058 z późn. zm. ) niniejszym informuję, że w Gminie Łączna* :

- uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c
ust. 1 ustawy) nie była podejmowana,
- nie powołano gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- link do uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) :
http://www.uglaczna.bip.doc.pl/index.php?wiad=61415
- liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach :     2014
-  65         2015 -  61         2016 -  57    ,
- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016 : 2,
- dotychczas nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym),
- dotychczas nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym),
- dotychczas nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego (art. 2 ust.
1 ustawy o funduszu sołeckim),
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny).

Mirosław Kopytek
Sekretarz Gminy
Łączna