W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wysłany na
adres lukta@lukta.com.pl poniżej podaję odpowiedź na zadane pytania:

Pyt. 1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.

Odp. 1. Tak, link do uchwały:

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=6374

Pyt. 2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art.
41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)?

Odp. 2. Nie.

Pyt. 3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego)?

Odp. 3.Nie.

Pyt. 4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.

Odp. 4. Nie.

Pyt. 5. Informacje o liczbie przyjętych uchwał przez radę w
poszczególnych latach 2014-2016.

Odp. 5. 2014 - 64, 2015- 83, 2016 - 75.

Pyt. 6. Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami
w poszczególnych latach 2014-2016.

Odp.6. Brak.

Pyt. 7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym).

Odp.7. Nie.

Pyt. 8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)?

Odp. 8. Nie.

Pyt. 9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy
o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego.

Odp. 9. Tak, link do uchwał:

http://bip.lukta.com.pl/akty/14/557/w_sprawie_3A_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_w_budzecie_gminy_Lukta_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki__0D_0A/

http://bip.lukta.com.pl/akty/14/565/w_sprawie_3A_zmiany_uchwaly_Rady_Gminy_Lukta_Nr_XXXIV_2F191_2F2017_z_dnia_31_marca_2017_roku_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_w_budzecie_gminy_Lukta_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki__0D_0A/

Pyt. 10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych
w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

Odp. 10. Brak.

Pyt. 11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia)
w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).

Odp. 11. Nie.

Pyt. 12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)
w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny).

Odp. 12. Brak.

Pyt. 13.  Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Odp. 13. Nie dotyczy.

Z poważaniem,

Anna Morenc-Sulewska

Urząd Gminy Łukta

ul. Mazurska 2

14-105 Łukta

tel./fax. 089 647 50 70

Pobierz list