Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji: - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, - jest na stronie bip@wierzbinek.pl W ZAKŁADCE BAZA DOKUMENTÓW LOKALNYCH - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), NIE UTWORZONO - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), NIE POWOŁANO - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, bip@wierzbinek.pl W ZAKŁADCE BAZA DOKUMENTÓW LOKALNYCH - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016, LICZBA UCHWAŁ 252 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016, 1 KONSULTACJA - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), NIE UTWORZONO - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), NIE UTWORZONO - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, NIE WYODRĘBNIONO - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, NIE MA FUNDUSZU SOŁECKIEGO - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), NIE MA - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), NIE MA - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016. NIE BYŁO
--
Urząd Gminy w Wierzbinku
Plac Powstańców Styczniowych 110
62-619 Sadlno
inspektor ds obsługi rady
Ewa Gołębiewska
tel. 63/26-11-380 wew. 202

Pobierz list