Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31 stycznia 2018 roku Urząd Miejski w Pełczycach uprzejmie informuje, że:

- w gminie Pełczyce nie podjęto uchwały dotyczącej trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

- nie powołano rady oświatowej,

- w gminie obowiązuje uchwała dotycząca określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pełczyce ( uchwała Nr XXIII.174.2017 Rady Miejskiej w

Pełczycach z dnia 30.11.2017r.); adres strony pod, którym jest dostępna uchwała: http://bip.pelczyce.pl/strony/3368.dhtml

- liczba przyjętych uchwał przez Radę w latach 2014-2016:

a/ 2014 rok – od 27.02.2014-23.10.2014 – 44 uchwały, od 01.12.2014-22.12.2014 – 12 uchwał,

b/ 2015 rok – 53 uchwały,

c/ 2016 rok 60 uchwał,

- przeprowadzono 3 konsultacje dotyczące przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego,

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

- nie utworzono gminnej rady seniorów,

- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki uchwałą Nr XI.69.2016 Rady Miejskiej z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków

stanowiących fundusz sołecki (link: http://bip.pelczyce.pl/strony/2661.dhtml)

- w związku z realizacją funduszu sołeckiego podejmowane są zarządzenia dotyczące zmian w budżecie na wydatki dot. funduszu sołeckiego (ze względu na ilość zarządzeń proszę o informację, czy zarządzenia zmieniające budżet też są w obrębie państwa zainteresowania i jeśli tak, wówczas odpowiedź na wniosek uzupełnimy)

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Pobierz list