Szanowni Państwo,

odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony na
adres urzad@zyrardow.pl w dniu 30 stycznia 2018 r. uprzejmie informuję:

1) Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Tak, poniżej podaję adres strony pod którym jest dostępna uchwała

http://www.bip.zyrardow.pl/plik,16026,uchwala-nr-xix-123-2016.pdf

2) Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

W naszym mieście nie powołano rady pożytku publicznego.

3) Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),

W naszym mieście nie powołano rady oświatowej.

4) Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami.

5) informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

w roku 2014 - Rada Miasta Żyrardowa przyjęła 93 uchwały (z czego 75 w VI
kadencji a 18 w VII kadencji),

w roku 2015 - 102 uchwały,

w roku 2016 - 132 uchwały

6) informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

w roku 2014 - 9

w roku 2015 - 15

w roku 2016 - 8

7) czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Nie utworzono młodzieżowej rady gminy

8) czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Nie utworzono gminnej rady seniorów.

9) czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Nasza gmina ma status miasta, nie posiadamy sołectw w związku z powyższym
nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.

10) link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Jak w punkcie 9)

11) czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Jest to działanie w ramach inicjatywy lokalnej o której mowa w punkcie 1

http://www.bip.zyrardow.pl/plik,16026,uchwala-nr-xix-123-2016.pdf

podjęta w roku 2016

12) jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

w roku 2014 - nie obowiązywała uchwała

w roku 2015 - nie obowiązywała uchwała

w roku 2016 na inicjatywy lokalne wykorzystano 264.701,24 zł

Małgorzata Szustakiewicz

Sekretarz Miasta

_____

Urząd Miasta Żyrardowa / Plac Jana Pawła II nr 1 /96-300 Żyrardów

(46)858-15-15 fax (46) 858-15-11

email : sekretarz@zyrardow.pl internet: www.zyrardow.pl

cid:image003.jpg@01D31110.E9008270

Załączniki

Pobierz list