Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30
stycznia br., poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania będące przedmiotem
wniosku:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

W Gminie nie obowiązuje ww. uchwała.

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Nie powołano rady oświatowej.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

_Tak.
http://bip.opalenica.pl/zasoby/files/uchwaly2011/uchwala_nr_v_31_2011_u.pdf_

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

w roku 2014 Rada Miejska podjęła 91 uchwał; w roku 2015 – 109; w roku
2016 – 109.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

w 2014 roku: 2; w 2015 roku: 2; w 2016 roku: 4.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

W obecnej kadencji nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Nie utworzono gminnej rady seniorów.

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,

Tak. _http://bip.opalenica.pl/zasoby/files/uchwaly2015/23_2015.pdf_

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Nie były wydawane żadne zarządzenia organu wykonawczego w przedmiotowym
zakresie.

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

W Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

W Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

nie dotyczy.

Z poważaniem

Ewa Bąbelek – sekretarz Gminy Opalenica

Pobierz list