Dzień dobry

Odpowiadam na maila z dnia 31.01.2018 r.

1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej - nie

2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego - nie

3. Czy powołano w gminie radę oświatową - nie

4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami - nie

5. Informacja o liczbie podjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach - 2016 - 33 uchwały,

            2015 - 58 uchwał,

            2014 - 36 uchwał.

6. Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
latach 2014 - 2016 -  2016 r - 2 konsultacje

                                     2015 r.  - 2 konsultacje

7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy - nie

8. Czy utworzono gminna rade seniorów - nie

9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki - nie

http://bip.wapno.pl/content.php?cms_id=2837  - link do uchwały o odmowie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

10. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski - nie

Pozdrawiam

Stefan Grzegorski